Extra nieuwsbrief AZC

Visie op de AZC school

De visie op de AZC school zal niet een andere zijn dan die op onze andere scholen. Sterker nog onze visie lijkt er voor geschreven; “In een uitdagende, veilige en duidelijke leeromgeving kunnen onze leerlingen zich voorbereiden op hun toekomst. Daarbij blijft niemand aan de kant staan. Bij ons telt elke leerling mee, ongeacht mogelijkheden, godsdienst of cultuur”

 

Waar en wanneer komt het AZC

De verwachting is dat het AZC in maart open kan. Er zal dan ook zeer binnenkort gestart worden met de bouw van het AZC in de wijk Noorderhoek op het voormalige terrein van de C-Kan sporthal. Het AZC blijft in ieder geval 5 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 5 jaar. Odyssee heeft deelgenomen aan de klankbordgroep van de omwonenden en de wijk, die met het COA en de Gemeente mee mocht denken over de inrichting van het gebied. Er wordt gebouwd met zoveel mogelijk behoud van het groene karakter van het gebied. Bijna alle bomen blijven staan!

Mooi resultaat is dat er ook gewerkt gaat worden aan een speelplek waar zowel buurtkinderen, onze leerlingen van Master Steve Jobs en de asielzoekerskinderen gezamenlijk kunnen spelen.

 

Wanneer komen de leerlingen, wie heeft de leiding.

We verwachten leerlingen vanaf 1 maart. Dat betekent dat wij vanaf nu gaan starten met het inhoudelijk “bouwen” van deze nieuwe school, die dichtbij het AZC gesitueerd zal worden, waarschijnlijk in een nu leegstaand gebouw van Timpaan. Administratief zal de school vallen onder Master, de nieuwe AZC school zal daar een nevenvestiging of dislocatie van zijn. In de praktijk zal het een aparte school zijn en zelfstandig gaan functioneren. Mogelijk zal ook de ISK (internationale schakel klas, het VO onderwijs) in het zelfde gebouw gehuisvest worden.
De coördinatie van de onderwijsvoorziening zal georganiseerd worden vanuit “ Passend Onderwijs” van waaruit ook het Expertisecentrum wordt aangestuurd. Dat betekent dat de leiding in handen is van ondergetekende, Tinie Sterenborg.


Kennis, ervaring en uitbouwen expertise opvang nieuwkomers en asielzoekerskinderen.

Binnen Odyssee is er personeel dat ervaring heeft met onderwijs voor de asielzoekerskinderen o.a NT2 (Nederlands als tweede taal). In Sneek stond al eerder een asielzoekerscentrum en ook toen verzorgden wij met veel plezier dit onderwijs. Op dit moment wordt op obs De Wyken aan ongeveer 40 kinderen (statushouders) NT2 onderwijs gegeven en is er ook op veel van onze andere scholen instroom van asielzoekerskinderen. Het Expertisecentrum kan daar waar nodig extra ondersteuning bieden bij problematiek waar deze kinderen mee te maken kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld traumaverwerking en angsten. Er zal zeker veel aandacht besteed gaan worden aan sociale weerbaarheid. Naast de kennis en ervaring die we al hebben, willen we ook gerichte scholing organiseren voor het Odysseepersoneel dat met deze doelgroep werkt of gaat werken.

 

Werkgroep AZC en solliciteren?

Bouwen aan deze nieuwe school doen we graag samen!

Als we een aantal zaken hebben uitgewerkt, krijgen jullie informatie over sollicitatiemogelijkheden en procedure.

 

Op dit moment willen we eerst een werkgroep formeren die zich bezig gaat houden met o.a:

  • Uitwerken en concretiseren van de visie op AZC onderwijs bij Odyssee
  • Schoolplan maken
  • Financiële middelen in kaart brengen en begroting maken
  • Inrichten schoolgebouw
  • Ontwikkelen onderwijsaanbod en kiezen van middelen en materialen
  • Keuzes maken ten aanzien van groepsindeling en -vorming
  • Samenstellen van team van medewerkers
  • Communicatie met Gemeente, buurt en het AZC/ COA
  • Scholingsbehoefte medewerkers
  • Enzovoorts

 

Aanmelden voor de werkgroep.

Ben jij ook enthousiast, heb je belangstelling voor- en wil je je talenten inzetten voor asielzoekerskinderen en deze werkgroep, dan kan je je aanmelden middels een mailtje waarin je kort omschrijft wat je motivatie is om aan deze werkgroep te gaan deelnemen.

Meld je snel aan want we willen direct na de herfstvakantie starten met deze werkgroep!

Mocht je vragen hebben dan kan je die per mail stellen maar telefonisch contact is natuurlijk ook mogelijk.

 

Tinie Sterenborg

Directeur Passend Onderwijs Odyssee

0515-857024 of 0655192395.

tsterenborg@odysseescholen.nl