Strategisch Plan Odyssee 2016-2020

De planperiode 2011-2015 loopt bijna af. Voor de komende jaren maken we weer een nieuw plan voor Odyssee. Dat plan dient als basis voor de plannen op de scholen en de plannen van de individuele werknemer. Het is daarom van belang dat we ons allemaal kunnen vinden in de nieuwe plannen. Een strategisch plan is niet een heel uitgewerkt plan, maar geeft overzicht, richtlijnen en prioritering van de zaken waar we met elkaar aan werken. In de vorige nieuwsbrief hebben we het strategisch ‘huis’ al even gepresenteerd. Dat laat zien hoe de opbouw van het strategisch plan in elkaar zit. Dat ‘huis’ staat nog in de steigers en de inrichting is nog niet gedaan.

 

De komende periode bouwen we verder en gaan we het inrichten. Daar hebben we de input van iedereen voor nodig. Het zou zo mooi zijn als uiteindelijk iedereen de plannen doorziet en onderschrijft. Dan kunnen we de komende jaren echt stappen vooruit maken met elkaar.

Om te voorkomen dat alles ter discussie staat of dat we met teveel denkrichtingen te maken krijgen is er wel al een concept. Dat is gebouwd vanuit de input van de strategische tussenbalans (Rick Steur) en alle gesprekken die ondergetekende met alle medewerkers voert. In het concept is de input van iedereen als het goed is daarom al te herkennen. Dat gaan we natuurlijk nog wel checken en bijwerken.

 

Directie tweedaagse

Het concept zoals het er nu ligt wordt allereerst binnen het DO doorgeworsteld en besproken. Aan de ‘DO-tafel’ moeten we met elkaar overeenstemming krijgen, maar ook goed van elkaar begrijpen en doorvoelen welke kant we op gaan. De samenwerking en omgang met elkaar op directieniveau is veelvuldig onderwerp van gesprek. Dat is van groot belang, want daar ligt de kracht van het samen een sterke stichting zijn. De begrippen identiteit Odyssee, professionele cultuur dienen we gezamenlijk invulling te geven. Evenals de (concept) boven schoolse agenda van 2016-2020. In die agenda staan onze gezamenlijke actiepunten.

 

Binnen de directie merken we dat we tijd nodig hebben om hier langer met elkaar bij stil te staan. Onze beelden komen nog niet overeen, er is een veranderende cultuur en we zijn nog op zoek naar waar we precies naar toe willen. Om dat proces een impuls te geven, de professionele cultuur uit te diepen en het strategisch plan verder te doorgronden gaat het DO twee dagen met elkaar in overleg. De wekelijkse overleggen van 2 uur geven daarvoor te weinig ruimte en dan zou het proces te traag gaan. De tweedaagse staat op 12 en 13 november gepland.

 

Vervolg

Eind november ligt er dan een eerste concept voor het strategisch plan 2016-2020. Dat concept gaan we allereerst met het middenkader bespreken en waar nodig aanvullen of bijstellen. Vervolgens zullen we met diverse groepen, zoals RvT, GMR, delegaties van medewerkers, externe partijen, etc, in gesprek gaan om het concept uit te leggen, bij te stellen of aan te vullen. Zo rond de voorjaarsvakantie willen we die gesprekken afronden en het geheel verwerken tot een leesbaar verhaal. Op de studiedag zullen we het strategisch plan 2016-2020 presenteren en met elkaar bespreken op welke wijze we er met elkaar in invulling aan gaan geven. We hopen zo een koers voor Odyssee uit te zetten die recht doet aan de behoefte van de leerlingen en hun ouders, maar ook aan de behoefte van alle werknemers. Zo kunnen we dan doelgericht verder werken aan de mooiste stichting voor openbaar onderwijs in Friesland en verre omgeving!

 

Roel Krijnen