Evaluatie functiemix - Middenkader

In 2010 heeft Odyssee conform de toen geldende Cao de functie mix ingevoerd.

Op basis van het strategisch beleidsplan Odyssee 2007-2011 “Avontuur vanuit structuur” Is de functiemix beleidsrijk ingevoerd. Dit is vastgelegd in de door de GMR in december 2008 vastgestelde Notitie Functie Mix “kansen voor kwaliteit”.

De afgelopen jaren zijn de LB’ers en LC’ers conform dit plan aangesteld. De LB’ers en LC’ers vormen het middenkader van Odyssee.

 

Uit de onlangs uitgevoerde evaluatie blijkt dat Odyssee nog mogelijkheden heeft voor het benoemen van medewerkers in een LB of LC functie.

In de voorbereidingen voor het formatieplan 2016-2017 wordt door een werkgroep opnieuw gekeken naar de plaats van de functie LB en LC in het functiehuis. Ook wordt gekeken naar de verhouding tussen de lestaak en de LB/LC taak en de behoefte vanuit de scholen. Mede op basis hiervan kan dan vastgesteld gaan worden wat het contingent LB/LC functies in 2016-2017 zal worden

In het traject zal ook de GMR meegenomen worden.

 

In verband met de samenwerking tussen Praktijkschool en CVO is op de Praktijkschool conform de cao-VO gestart met de werving en selectie van 1 FTE leerkracht LC.