Save the date...

Save the dateā€¦

 

Het fusieproces tussen Openbaar Basisonderwijs Harlingen en Odyssee krijgt steeds meer vorm. De werkgroepen hebben alle verschillen en overeenkomsten tussen beide stichtingen in kaart gebracht en adviezen gegeven voor de nieuwe stichting. Het fusieplan is daarmee afgerond. Conclusie van zowel projectgroep als werkgroepen is dat de fusie veel positieve effecten voor beide stichtingen zal hebben, terwijl er in de dagelijkse praktijk voor de ouders, leerlingen en meeste leerkrachten weinig zal veranderen.

 

De projectgroep heeft het proces als constructief, zorgvuldig en transparant omschreven en ze benadrukt het belang om alle betrokken medewerkers zo goed mogelijk op de hoogte te houden en gelegenheid te geven hun vragen, zorgen en of opmerkingen te uiten. Gister is het fusieplan ter goedkeuring aan de Raden van Toezicht, en ter instemming aan de GMR-en verzonden.

 

Rond 15 juni krijgen jullie een notitie waarin het fusieplan is samengevat en voor de liefhebbers is dan ook het fusieplan in zijn geheel te bekijken.

Vervolgens worden twee voorlichtingsbijeenkomsten gepland waarop bestuurders en projectgroepleden beschikbaar zijn om jullie vragen te beantwoorden. De data hiervoor zijn:

Donderdag 22 juni 15.30 uur in Harlingen
Maandag 26 juni 15.30 uur in Sneek

 

Het streven is eind juli een definitief besluit tot fusie te nemen en vervolgens het formele proces richting de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) in te zetten. Doel is een formele fusie per 1 januari 2018.

 

In verband met het organiseren van een locatie voor deze bijeenkomsten is aanmelding gewenst. Aanmelding kan tot en met dinsdag 20 juni a.s. bij Dineke: dnieuwland@odysseescholen.nl

 

Met vriendelijke groet,

Projectgroep Fusietraject OB Harlingen en Odyssee