Ambities 2019 - 2023

Voor de komende beleidsperiode hebben wij ons de volgende ambities gesteld om de organisatie in de komende beleidsperiode te versterken. 

Odyssee heeft een cultuur en leer/werkklimaat waarin iedereen plezier heeft en zich optimaal kan ontwikkelen

Dit betekent:
 • Een professionele cultuur met professioneel gedrag
 • Veiligheid, samen met respect voor verschillen
 • Betrokkenheid en commitment met aandacht voor iedereen
 • Eigenwijsheid en energiek waarbij we elkaar versterken
 • Open en nieuwsgierig met kritische blik op kwaliteit
 • Integrale verantwoording voor elke school

Odyssee biedt passend onderwijs voor alle leerlingen

Dit betekent:
 • Integrale begeleiding voor alle leerlingen: actief de verbinding met (keten) partners zoeken, samen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van het kind.
 • Intensieve samenwerking met ouders en leerling om het juiste aanbod te creëren – ouders zien als partner
 • Opleiden, ondersteunen en kennis uitwisselen voor teams m.b.t. passend onderwijs
 • Vanuit gezamenlijke leerervaring de individuele ontwikkeling inspireren
 • Effectief en efficiënt administreren en werken met een leerlingvolgsysteem
 • Duidelijke onderwijskundige principes in de scholen
 • Binnen de scholen werken volgens een vastgestelde zorgroute

Kwaliteit van Odyssee verhogen    

Dit betekent:
 • Als medewerker doe je aan zelfreflectie, neem je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, toon je eigenaarschap en ben je proactief
 • Vitale en energieke medewerkers
 • Elke medewerker is in beeld en heeft recht op begeleiding en ondersteuning om kwaliteit te borgen
 • Dat voor iedereen duidelijk is: wat de kernwaarden en missie, etc. van Odyssee zijn; welke houding en welk gedrag daarbij past; welke onderwijskundige principes van toepassing zijn en hoe je dat terugziet; hoe de functionerings- en beoordelingscyclus eruit ziet.
 • Doorontwikkelen van werving- en selectiebeleid en investeren in de kweekvijver voor Odyssee topleerkrachten

Van geschreven kernwaarden naar gevoel en gedrag

Dit betekent:
 • Teams omarmen de kernwaarden van Odyssee
 • Met elkaar in gesprek gaan over kernwaarden, gedrag, profiel en uitstraling
 • Team voelt zich integraal verantwoordelijk en zoekt actief naar samenwerking
 • Team maakt goed gebruik van Servicebureau
 • Het team / de school heeft een duidelijke visie en profiel en draagt deze actief uit
 • Team heeft keuzes gemaakt over hoe ze zich willen presenteren, met behulp van passende communicatiemiddelen

Odyssee heeft een organisatiegrootte, die past bij verantwoordelijkheden en ambities van de toekomst

Dit betekent:
 • een gezonde verhouding primair proces – overhead
 • onafhankelijkheid van externe leveranciers
 • bestuurlijke invloed in de regio
 • Gezonde financiën en gebouwen
 • Een goed functionerend, modern Servicebureau
 • Dat we de uitdagingen en verplichtingen die op ons af komen goed op kunnen vangen, zoals bijvoorbeeld wegvallen vervangingsfonds, eigen risico-dragerschap, doordecentralisatie (onderhoud) gebouwen