Fusie onderwijsbesturen Stichting Odyssee en Stichting Gearhing 

Maandag 21 januari hebben de bestuurders en raden van toezicht van Odyssee en Gearhing een intentieverklaring ondertekend. Hiermee is het fusieproces tussen beide stichtingen van start gegaan, met als doel om als één organisatie samen verder te gaan.  Het fusieproces is vanaf de zomer 2018 voorbereid met o.a. een onafhankelijk vooronderzoek op de kans van slagen van het samengaan van beide organisaties. De resultaten zijn aan beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en raden van toezicht voorgelegd en als zeer positief bestempeld. 

Win Win situatie

Zowel Gearhing als Odyssee werken vanuit dezelfde passie: passend onderwijs voor alle leerlingen. Gearhing heeft haar scholen vooral op het platteland, Odyssee vooral in de stad. De regio Zuidwest Friesland is een geheel van stad en platteland. Een economisch florerend en leefbaar platteland is van levensbelang voor economisch en florerende steden. En andersom. Onderwijs is hierbij een belangrijke factor.    
De fusie biedt veel kansen voor versteviging van de onderwijskwaliteit. Deze kansen zitten onder andere in de versterking van kennis en expertise op het bovenschoolse servicebureau. Van schoolbesturen wordt steeds meer kennis en expertise gevraagd op gebieden die slechts zijdelings met onderwijs te maken hebben. Door deze onderwerpen samen op te pakken, ontstaat meer ruimte voor specialisatie, zonder dat dat ten koste gaat van middelen die beter in het primaire proces ingezet kunnen worden. Wel zo efficiënt.    

Verandering

Fusies worden vaak in verband gebracht met verandering. De fusie tussen Gearhing en Odyssee zal voor de meeste betrokkenen niet erg zichtbaar zijn. De scholen behouden hun eigen identiteit. Medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers merken vrijwel geen verschil met de huidige situatie. Leerkrachten behouden hun eigen school en groep, maar kunnen straks beter worden ondersteund en hebben meer kansen voor ontwikkeling en mobiliteit.  Voor de groep bovenschoolse ondersteuners van beide organisaties zal er wel een flinke verandering optreden. We gaan op allerlei terreinen veel intensiever samenwerken. Op het gebied van leerlingondersteuning en onderwijsexpertise deden we dat al. Maar straks zullen we ook de kennis op ondersteuning op het gebied van HR, financiën, kwaliteit, administratie en communicatie kunnen bundelen. Meer specialisme en alle kennis op één locatie.  
 
We houden u regelmatig op de hoogte van de vorderingen van het fusieproces. Als u vragen heeft kunt u deze het best richten tot een van beide besturen via: dnieuwland@odysseescholen.nl of marjolein.van.den.berg@gearhing.net