Klachtenregeling

De klachtenregeling maakt het voor leerlingen, ouders en personeelsleden mogelijk om een klacht (op ieder vlak) in te dienen met betrekking tot de betreffende school. Hierbij geldt de garatie dat de klacht wordt afgehandeld.

Hoe dien je een klacht in?

Wanneer je een klacht hebt over één van de Odysseescholen kun je het beste een afspraak maken met de betreffende groepsleerkracht om hierover te praten. Vaak is hierdoor al een oplossing voor het probleem te vinden. Een enkele keer lukt dit niet, en in dat geval kun je contact opnemen met de directeur van de school om de klacht met hem of haar te bespreken.

Wanneer uiteindelijk geen oplossing wordt gevonden, kun je een hiertoe aangesteld contactpersoon aanspreken. Wie dit is en hoe uw klacht in behandeling wordt genomen lees je in het onderstaande schema.

Procedure

Je hebt een klacht en praat hierover met de desbetreffende groepsleerkracht en/of de directeur. Dit leidt uiteindelijk niet tot een oplossing. In dat geval kun je contact opnemen met de contactpersoon van de school. Zijn of haar naam is te vinden in de schoolgids.

Deze persoon luistert naar de klager en verwijst eventueel door naar GGD-vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders, namelijk Mevrouw Rientsje Miedema. Zij is telefonisch te bereiken via 058-2334334.

De vertrouwenspersoon probeert een oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Lukt dit niet, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van de klacht bij bevoegd gezag of de Landelijke Klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie
Secretariaat 
Postbus 85191

3508 AD Utrecht
tel. 030-280 95 90

info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl

Vervolgens brengt de klachtencommissie advies uit aan Bevoegd Gezag. Het Bevoegd Gezag neemt een beslissing.

 

Vertrouwensinspecteurs

Telefoonnummer vertrouwensinspecteurs van het onderwijs: 0900 - 1113111

Wanneer u een (redelijk) vermoeden heeft dat uw kind (of dat van een ander) op school seksueel geïntimideerd wordt of dat er een zedenmisdrijf heeft plaatsgevonden, kunt u direct contact opnemen met het bevoegd gezag van de school (0515-857 020) of de vertrouwenspersoon bij de GGD (058-233 43 34).

Verder is al het personeel (leerkrachten, directies, schoonmaakpersoneel, vrijwilligers, enz) van de school bij vermoeden of redelijk vermoeden van seksuele intimidatie of zedenmisdrijf verplicht om hiervan melding te doen aan het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag zelf is verplicht om aangifte te doen bij de Vertrouwensinspecteur. De Vertrouwensinspecteur zal het bevoegd gezag adviseren welke vervolgstappen moeten worden genomen.