Intern toezicht

Wij willen graag weten of we de juiste dingen doen, maar ook of we de juiste dingen goed doen. We willen daarbij niet afhankelijk zijn van externe toezichthouders, zoals de inspectie van het onderwijs. We organiseren dat daarom zelf

Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Hierin zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De medezeggenschap op organisatieniveau is georganiseerd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben ouders en personeel invloed op het beleid van Odyssee. De invloed van de GMR is geregeld volgens de wet medezeggeschap op scholen (WMS). Wilt u contact met de GMR opnemen? U kunt hen bereiken via gmr@odysseescholen.nl.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur. Zij doen dit aan de hand van de code voor goed bestuur, die is vastgelegd in de wet op het primair onderwijs (WPO). In de statuten van de stichting is opgenomen hoe de raad van toezicht haar taken uitvoert. De raad van toezicht bestaat uit de volgende natuurlijke personen: 

Leden Raad van Toezicht zijn:

  • Mevrouw Marianne Volp (voorzitter)
  • De heer Tim Klein
  • Mevrouw Christel Portegies

Collegiale auditcommissie Odyssee

Binnen Odyssee werken we met een interne collegiale auditcommissie. Dit is een kwaliteitsinstrument waarmee we inhoudelijke onderwijskwaliteit kunnen toetsen op de scholen.Klik hier voor meer informatie