Intern toezicht

Wij willen graag weten of we de juiste dingen doen, maar ook of we de juiste dingen goed doen. We willen daarbij niet afhankelijk zijn van externe toezichthouders, zoals de inspectie van het onderwijs. Daarom houden wij via de volgende partijen ook intern toezicht.
 

Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad, waaarin ouders en personeel worden vertegenwoordigd. De medezeggenschap op organisatieniveau is georganiseerd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben ouders en personeel invloed op het beleid van Odyssee. De invloed van de GMR is geregeld volgens de wet medezeggeschap op scholen (WMS). Wil je contact met de GMR opnemen? Dit kan via gmr@odysseescholen.nl.
 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van Odyssee. Dit gebeurt aan de hand van de code voor goed bestuur, die is vastgelegd in de wet op het primair onderwijs (WPO). In de statuten van de stichting is opgenomen hoe de raad van toezicht haar taken uitvoert. De raad van toezicht bestaat uit natuurlijke personen.
 

Leden Raad van Toezicht:

  • Mevrouw Marianne Volp (voorzitter)
  • De heer Tim Klein
  • Mevrouw Christel Portegies
     

Collegiale auditcommissie Odyssee

Binnen Odyssee doen we zelf ook onderzoek naar de kwaliteit van ons onderwijs. Dit gebeurt onder andere door de interne collegiale auditcommissie: deze commissie bezoekt de Odysseescholen wanneer dit nodig is of gewenst wordt in een verbeter- of ontwikkelproces. De commissie bestaat uit vakbekwame collega’s van de verschillende scholen en wordt geleid door een externe deskundige voorzitter.

Met behulp van de interne audit dragen we zorg voor een nog betere afstemming tussen onze eigen ambities van de scholen, de wettelijke eisen en de behoeften van de betrokken partijen.

Bezoek aan en door onze scholen levert het volgende op:

  • We reflecteren op onze eigen handelingen door een professionele en kritische collega;
  • We reflecteren op onze eigen keuzes, verbeterplannen, realisatie van doelen, wijze van evaluatie en wijze van borging;
  • We worden ons bewust van het toetsingskader en de ‘kwaliteitsbepalende factoren’;
  • Het zorgt voor interne kwaliteitsverbetering.

De audit wordt volledig afgestemd op de onderzoeksvraag van het team. De onderzoeksvraag wordt geformuleerd in de zelfevaluatie die gemaakt is door de school.

Het auditteam heeft gezamenlijk een gedragscode opgesteld, aan de hand waarvan zij de audit uitvoeren.