Expertisecentrum Passend Onderwijs

De Odysseescholen bieden Passend Onderwijs door de specifieke kennis en expertise die verzameld is in ons Expertise Centrum. We kunnen dit op ieder gewenst moment inzetten in onze scholen.

Wat is het Expertisecentrum?

Elke leerling moet onderwijs krijgen dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. En het liefst op een school in eigen dorp, buurt of wijk. Maar als dat echt niet kan, is er een Odysseeschool voor speciaal (basis)onderwijs. Dat is de kern van ‘Passend Onderwijs’.

Ons motto is: ‘Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’. En om dat mogelijk te maken is het Expertisecentrum Passend Onderwijs Zuidwest- Friesland opgericht. Sommige kinderen hebben extra zorg en begeleiding nodig. Het Expertise centrum zorgt hiervoor, in nauw overleg met de school en de ouders.

Wat doet de school zelf?

Elke Odysseeschool is zelf verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs. Daarvoor heeft de school een interne zorgstructuur. Soms is er meer zorg nodig dan de school kan bieden, of weet de leerkracht nog niet op welke wijze het kind het beste kan worden ondersteund. In deze situaties kan het Expertisecentrum worden ingeschakeld.

Hoe werkt het Expertisecentrum?

Het Expertisecentrum is er voor leerkrachten, voor ouders én voor leerlingen binnen het primair onderwijs. De school neemt zelf contact op met de zorgcoördinator van het Expertisecentrum. Deze overlegt samen met de leerkracht en de ouders welke extra steun gewenst is. De leerkracht krijgt advies en eventueel coaching. Daarnaast kan de leerling tijdelijk extra ondersteuning krijgen van één van de specialisten van het Expertisecentrum. Ook hier worden de ouders weer nauw bij betrokken, want de begeleiding kan verder reiken dan alleen op school. Uiteraard vindt zo nodig afstemming plaats met andere organisaties, zoals het maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, jeugdverpleegkundigen, Renn 4 etc.

Het Expertisecentrum heeft het volgende aanbod:

  • Advies
  • Zorgcoördinatie/koppeling vraag en aanbod van de zorg
  • Begeleiding, onderzoek, training en coaching van kinderen, leerkrachten en ouders

Het Expertisecentrum beschikt over de volgende professionals:

  • Ambulant begeleiders, SBO en cluster 3
  • Orthopedagogen
  • Vak- en beeldend therapeuten
  • Spelbegeleiders
  • Kindercoaches
  • Reken- en taalspecialisten
  • Logopedisten